Ochtana osobních údajů / GDPR

V souladu s platnými právními předpisy Vám sdělujeme informace, které souvisí s Vaší objednávkou pobytu a dalších služeb u společnosti: Michal Dobroucký IČ: 75859785, se sídlem Česká Třebová 397, 560 02 Česká Třebová (dále „kemp“) a které souvisí s plněním nařízení Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679.
  

I. Nakládání s osobními údaji

Kemp okamžikem projevení Vašeho zájmu o služby, zadáním objednávky nebo sjednáním smlouvy získává ke zpracování osobní údaje Zákazníka (Objednatele), tedy jméno a příjmení (IČ, DIČ), adresu bydliště (adresu provozovny), adresu pro doručování elektronické pošty, telefonní číslo. Tyto údaje jsou povinné a slouží k jednoznačné identifikaci Zákazníka (Objednatele), a tím k platnému uzavření smluvního vztahu na určitou požadovanou službu. Při nástupu na ubytování k danému výčtu osobních údajů přibývá dále číslo platného osobního dokladu, příp. rodné číslo Zákazníka (Objednatele). Důsledkem neposkytnutí požadovaných údajů je, že požadovaný pobyt nebo služba nebude sjednána - uskutečněna. Zákazník (Objednatel) odpovídá za správnost a pravdivost poskytnutých osobních údajů. V případě, že službu objednává osoba ve prospěch třetích osob, podáním objednávky potvrzuje, že je oprávněna k poskytnutí v objednávce uvedených osobních údajů těchto osob za účelem poskytování služeb.

Výše uvedené osobní údaje zpracovává Michal Dobroucký IČ: 75859785, se sídlem Česká Třebová 397, 560 02 Česká Třebová. za účelem plnění: právních povinností (zejména v účetní a daňové oblasti); povinností nezbytných k zajištění ochrany práv a uplatnění právních nároků společnosti; pro účely evidence místních rekreačních poplatků a předání příslušnému orgánu. Pokud klient není občanem ČR, je kemp povinen vést osobní údaje klienta v evidenci pro cizineckou policii a v souladu s povinnostmi je zpřístupnit (v rozsahu údajů dle platné legislativy).

Osobní údaje jsou zpracovávány, Michalem Dobrouckým IČ: 75859785, se sídlem Česká Třebová 397, 560 02 Česká Třebová adresa provozovny Pastviny 114, 564 01 Žamberk, info@kempkaplicka.cz, www.kempkaplicka.cz (dále jen „kemp“) za účelem poskytování služeb podle smlouvy nebo objednávky. Poskytnuté osobní údaje jsou zpřístupněny zaměstnancům kempu (recepční, účetní, jednatelé), příp. pracovníku noční strážní služby a rovněž těm, kteří jsou oprávněni nabízet a prodávat služby poskytované kempem. Tito pracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích klienta, a to i po skončení pracovního poměru. Osobní údaje budou v uvedeném rozsahu a k uvedenému účelu zpracovávány automaticky i manuálně, v elektronické i v listinné formě. Poskytnuté osobní údaje je Michal Dobroucký IČ: 75859785 oprávněn zpracovávat a shromažďovat po dobu trvání smluvního vztahu s klientem (Zákazníkem, Objednatelem) a dalších 5 let počínajících koncem účetního období, ve kterém smluvní vztah skončil (nutné především kvůli požadavkům Zákona o účetnictví č. 563/1991).

Vážení klienti,
pokud po Vás kemp požaduje jiné než výše uvedené povinné osobní údaje a nesdělí při jejich poskytování, že se jedná o povinný údaj, neposkytne zdůvodnění (např. právní povinnost), jedná se o údaj poskytovaný dobrovolně za účelem plnění objednávky nebo jiného, dalšího smluvního vztahu. Zároveň Vám tímto kemp oznamuje, že v případě, že poskytnete svůj e-mailový kontakt, pak jej spolu s Vaším jménem a příjmením v budoucnosti užije (v souladu s tzv. oprávněným zájmem) pro svoje marketingové účely, za účelem dalších nabídek ubytování a možnosti využívaní dalších služeb, které poskytuje společnost Kemp u Kapličky a za účelem nabídky účasti na dalších pořádaných akcích. S ohledem na toto upozornění není nutné poskytnutí Vašeho souhlasu.

 

II. Kamerový systém

Ke zvýšení bezpečnosti klientů kempu a ochraně majetku přispívá provoz kamerového systému. Je provozován Michalem Dobrouckým IČ: 75859785, a to v souladu s právními předpisy. V případě potřeby (např. požadavky PČR) dochází ke zpracování informací i smluvně zajištěnou firmou.
 

III. Fotografování, pořizování videí

V průběhu akcí pořádaných v kempu dochází k fotografování, pořizování videozáznamů za účelem dokumentování jejich průběhu. Snímky a videa jsou zveřejňovány na webových stránkách kempu, facebookových profilech, fotogaleriích, předávány dalším médiím. Jedná se o běžné dokumentování akcí, které je možné provádět bez upozornění a souhlasu klienta. Pokud nesouhlasíte s uvedeným sdělením ve vztahu k Vaší osobě, kontaktujte nás písemně na mailovou adresu „info@kempkaplicka.cz“.

Příjemný pobyt Vám přeje kolektiv kempu.

V Pastvinách 01.05.2023