PROVOZNÍ ŘÁD KEMP U KAPLIČKY PASTVINY 114, PASTVINY 564 01

1. Provozní řád se vztahuje na vyčleněný prostor pro stany, karavany, obytná auta a sociální zařízení, restauraci a ostatní objekty v areálu KEMPU U KAPLIČKY, PASTVINY 114, PASTVINY 564 01 (dále jen kemp) jejímž provozovatelem je Michal Dobroucký, Česká Třebová č.ev.397, 560 02 Česká Třebová, IČO: 758 59 785, Tel. 777 087 811

2. Brána a vjezd do kempu se na noc nezavírají, pokud není stanoveno jinak.

3. V prostoru kempu se může ubytovat pouze občan, který se řádně přihlásí na recepci umístěné naproti občerstvení při vjezdu do kempu, předloží průkaz totožnosti a zaplatí poplatek za ubytování dle ceníku. Každý ubytovaný ve stanu, karavanu nebo obytném autě obdrží účtenku, kterou si uchová po celou dobu pobytu pro případnou kontrolu. Parkovací kartu umístí viditelně za čelní sklo motorového vozidla. Stan nebo karavan viditelně označí dle pokynu provozovatele.

4. Vstup a užívání kempu je povoleno pouze ubytovaným hostům a občanům, kteří nejsou bacilonosiči nebo postiženi infekčními nebo parazitárními nemocemi, ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.

5. Host, který se ubytuje v době 22:00-6:00, je povinen uhradit cenu ubytování za celou noc. Host platí za ubytování předem.

6. Host, který je zapsán do knihy ubytovaných a je ubytován s dalšími osobami nese i odpovědnost za případné škody způsobené jeho spolubydlícími. Pokud bude zjištěno, že návštěvník je ubytován v kempu bez zaplacení poplatku, je povinen poplatek za celou dobu pobytu doplatit a následně bude správcem kempu vykázán.

7. Přenocování rodinných příslušníků a jiných osob, které nejsou přihlášeny k pobytu, je v celém kempu zakázáno.

8. Nebyla-li doba ubytování sjednána jinak, je pro hosty ubytované ve vlastním zařízení (stany, karavany a obytná auta, mikrobusy apod.) platí ukončení pobytu v areálu nejpozději do 12:00 hodin posledního dne. Nedodrží-li host tuto lhůtu, je ubytovatel oprávněn účtovat cenu ubytování i za další den.

9. Host má právo používat veškeré zařízení kempu a služeb ubytovatele.

10. Všichni ubytovaní jsou povinní dbát na pořádek a čistotu v okolí svého pobytu (kolem ubytovací jednotky, stanu, karavanu, motorového vozidla apod.), zvláště pak v sociálních zařízeních. Platí přísný zákaz kuchání ryb v sociálních zařízeních!!! Mytí nádobí je povoleno pouze ve venkovním dřezu u sociálního zařízení. Všichni ubytovaní jsou povinni před odjezdem uklidit bezprostřední okolí místa ubytování a ubytovací jednotku.

11. Stavět stany a parkovat vozidla je dovoleno pouze v prostorech k tomu vyčleněných. Ubytovaní jsou povinni dodržovat vyhlášky Obecního úřadu Pastviny a vyhlášku týkající se pásma hygienické ochrany vodního zdroje.

12. Při připojování karavanů nebo stanů na elektrickou přípojku je jejich majitel zodpovědný za zabezpečení připojovacího kabelu od zásuvky (el.přípojky) ke spotřebiči a nesmí tímto připojovacím kabelem ohrožovat ostatní rekreanty. Je zodpovědný za dodržování následujících bezpečnostních opatření: Karavan, stan nebo ostatní rekreační zařízení nesmí být napájeno z elektrické přípojky (zásuvky) vzdálené více než 20 m od místa připojení. Pokud jsou přívody pro stany, karavany a ostatní rekreační zařízení položeny volně na zemi, musí být zajištěny proti nebezpečí mechanického poškození. Před připojením na zásuvku je host povinen vyfotit si stav odpočtových hodin a při odjezdu nahlásit na recepci spotřebované kilowaty kWh a zaplatit skutečný stav spotřebované elektřiny dle aktuálního ceníku.

13. Hosté jsou povinni dávat komunální odpad pouze do určených nádob na vyhrazených místech. Ostatní odpad není dovoleno v celém kempu nikam ukládat, pálit na ohni či odhazovat do přehrady. Platí přísný zákaz vyhazování horkého popela do popelnic!

14. V době od 22°° hod do 7°° hod je nutno dodržovat noční klid. V době konání kulturních a společenských akcí se mění doba nočního klidu od 24°° do 7°° hod.

15. V celém areálu kempu platí zákaz činností, které jsou zdrojem hluku a reprodukovaná hudební i jiná produkce. Výjimky pouze se souhlasem majitele kempu.

16. Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na místech k tomu vyhrazených a řádně označených provozovatelem kempu.

17. Mytí motorových vozidel a jejich údržba je v celém kempu přísně zakázána. Parkování vozidel v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje, byť jen na krátkou chvíli, je zakázáno.

18. Všichni návštěvníci a osoby pobývající v kempu mohou parkovat motorová vozidla pouze na místech k tomu určených, a to na základě souhlasu provozovatele kempu. Provozovatel kempu si vyhrazuje právo provést odtažení automobilu, který je zaparkovaný v rozporu s tímto ujednáním, tedy na místě, které není vyhrazeno pro parkování a na základě souhlasu.

19. Jízda motorovými vozidly je dovolena jen pro příjezd a odjezd a to po vyhrazených cestách. Nejvyšší povolená rychlost v celém kempu je 20km/hod.

20. Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host podle obecně závazných předpisů. V případě škody host uhradí náklady nutné pro uvedení do původního stavu.

21. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno zanechávat děti bez doprovodu dospělých v kempu. Za bezpečnost dětí při pohybu v kempu zodpovídají rodiče nebo jeho zákonní zástupci!

22. Psi a jiná zvířata mají vstup do kempu povolen pouze pod podmínkou: platného očkovacího průkazu, uklízení exkrementů a dalšího nepořádku ihned po svém zvířeti v celém kempu. Psi a jiná zvířata musí být po celou dobu pobytu na vodítku pod dohledem majitele. Tato ustanovení se vztahují na všechna zvířata nacházející se v kempu i když se jedná o zvířata návštěvníků v kempu neubytovaných.

23. Ubytovatel ručí za peníze, osobní doklady a jiné cenné věci jen tehdy, jestliže mu byly odevzdány do úschovy. Za věci volně odložené jinde se neručí. Nezodpovídá za ztrátu nebo poškození žádného majetku, který byl do kempu vnesen návštěvníky, pokud je nezavinil provozovatel. Nezodpovídá ani za újmu na zdraví nebo úraz návštěvníků, pokud nebyla způsobena pracovníky kempu. V žádném případě nezodpovídá ve shora uvedených případech za škody vzniklé živelnými událostmi.

24. Při předčasném ukončení pobytu ze strany hosta se úhrady za pobyt nevrací.

25. Každý host bere na vědomí, že kemp je monitorován kamerovým systémem provozovatele kempu a tudíž každý host tímto bere na vědomí, že může být monitorován tímto kamerovým systémem, přičemž s tímto souhlasí.

26. Každý ubytovaný i osoby pohybující se v kempu se musí seznámit s tímto Provozním řádem a jsou povinni jej dodržovat. Zaplacením ubytování nebo vstupu hostů do restaurace kempu vzniká povinnost dodržování tohoto Provozního řádu. Host prohlašuje, že byl seznámen s tímto Provozním řádem.

27. Všem návštěvníkům je zakázán vstup do prostor označených jako „soukromý prostor“, případě „soukromý pozemek“.

28. Používání „PITNÉ VODY“ pro jiné účely je považováno za hrubé porušení provozního řádu!

29. Každá osoba, která poruší Provozní řád kempu, bude z kempu a ubytovací jednotky vykázána bez náhrady. V případě poškození nebo zničení zařízení ubytovatele bude po této osobě vymáhána částka ve výši škody posouzené provozovatelem dle skutečné výše.

30. Parkování v areálu kempu pro neubytované hosty 50,-Kč/den

31. Všechny ubytované osoby a osoby pohybující se v kempu jsou povinny dodržovat požární poplachové směrnice kempu.

32. Platí přísný zákaz odnášení skla a nádobí mimo restauraci a její zahrádku bez předchozí domluvy.

Provozní řád kempu platí od 1.5.2021

Provozovatel (správce) kempu: Michal Dobroucký